Nghiên cứu các chuẩn OGC (Open Geospatial Consortium) trong hệ thống tin địa lý và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 62 48 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11246Nghiên cứu các chuẩn OGC (Open Geospatial Consortium) trong hệ thống tin địa lý và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 62 48 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11246