Xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11258Xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11258