Nghiên cứu bài toán xây dựng kho dữ liệu và hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11291Nghiên cứu bài toán xây dựng kho dữ liệu và hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11291