Nguồn sử liệu Hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 58 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11292Nguồn sử liệu Hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 58 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11292