Nghiên cứu phương pháp xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh / thành phố : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 62 48 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11295Nghiên cứu phương pháp xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh / thành phố : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 62 48 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11295