Tìm hiểu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể và phương pháp xây dựng khung kiến trúc tổng thể FEA cho Hawaii : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chuyên nghành đào tạo thí điểm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11303Tìm hiểu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể và phương pháp xây dựng khung kiến trúc tổng thể FEA cho Hawaii : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chuyên nghành đào tạo thí điểm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11303