Nghiên cứu điều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11309Nghiên cứu điều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11309