Hệ thống Streaming cho truyền hình di động trên nền tảng 3G

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11310Hệ thống Streaming cho truyền hình di động trên nền tảng 3G

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11310