Hiệu ứng của Radion và u hạt lên các quá trình tán xạ của Photon trong mô hình chuẩn mở rộng : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11359Hiệu ứng của Radion và u hạt lên các quá trình tán xạ của Photon trong mô hình chuẩn mở rộng : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11359