Kỹ thuật y học hạt nhân PET/CT

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11383Kỹ thuật y học hạt nhân PET/CT

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11383