Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc giảm đau để kiểm soát đau sau mổ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11514Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc giảm đau để kiểm soát đau sau mổ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11514