Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm trắng rẽ dài Oudemansiella Radicata

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11559Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm trắng rẽ dài Oudemansiella Radicata

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11559