Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng khả năng sinh chất kháng sinh và xác định trình tự gen 262 R-AND của chủng nấm kí sinh KS14 phân lập từ cây khổ sâm Croton Tonkinensis Gagnep

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11563Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng khả năng sinh chất kháng sinh và xác định trình tự gen 262 R-AND của chủng nấm kí sinh KS14 phân lập từ cây khổ sâm Croton Tonkinensis Gagnep

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11563