Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11572Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11572