Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11577Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11577