Xây dựng và bổ sung chia sẻ nguồn tin điện tử trong liên hiệp thư viện các trường đại học kỹ thuật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11605Xây dựng và bổ sung chia sẻ nguồn tin điện tử trong liên hiệp thư viện các trường đại học kỹ thuật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11605