Khám phá và khai thác nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11653Khám phá và khai thác nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11653