Hoạt động thông qua bài giảng và hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh thời gian qua và các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác này

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11675



Hoạt động thông qua bài giảng và hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh thời gian qua và các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác này

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11675