Ưu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi phương thức đào tạo môn GDQP-AN từ niên chế sang đào tạo tín chỉ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11679Ưu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi phương thức đào tạo môn GDQP-AN từ niên chế sang đào tạo tín chỉ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11679