Giáo dục quốc phòng-an ninh nâng cao nhận thức làm thất bại hoạt động "diễn biến hòa bình" thông qua lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11688Giáo dục quốc phòng-an ninh nâng cao nhận thức làm thất bại hoạt động "diễn biến hòa bình" thông qua lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11688