Không có quân đội "trung lập" về chính trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11689Không có quân đội "trung lập" về chính trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11689