Một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11690Một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11690