Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Thà-
dc.date.accessioned2016-06-02T03:58:09Z-
dc.date.available2016-06-02T03:58:09Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationVũ, V. T. (2014). Vai trò của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên tại trường Đại học - Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, 2 tr.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11693-
dc.description.abstractNhững năm qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, công tác quốc phòng, an ninh nước ta luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố. Vì vậy, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP – AN) ngày càng được tăng cường, củng cố. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân”. Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay đượ c thể hiện rõ ở việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectGiáo dục quốc phòng - an ninhen_US
dc.subjectgiáo dục cho sinh viênen_US
dc.titleVai trò của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên tại trường Đại học - Cao đẳng trong giai đoạn hiện nayen_US
dc.typeOtheren_US
dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN-
Appears in Collections:CDS - Bài viết khác


 • vai_tro_cua_cong_tac_giao_duc_quoc_phong.pdf
  • Size : 126,49 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Văn Thà-
  dc.date.accessioned2016-06-02T03:58:09Z-
  dc.date.available2016-06-02T03:58:09Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationVũ, V. T. (2014). Vai trò của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên tại trường Đại học - Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, 2 tr.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11693-
  dc.description.abstractNhững năm qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, công tác quốc phòng, an ninh nước ta luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố. Vì vậy, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP – AN) ngày càng được tăng cường, củng cố. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân”. Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay đượ c thể hiện rõ ở việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectGiáo dục quốc phòng - an ninhen_US
  dc.subjectgiáo dục cho sinh viênen_US
  dc.titleVai trò của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên tại trường Đại học - Cao đẳng trong giai đoạn hiện nayen_US
  dc.typeOtheren_US
  dc.contributor.conferenceKỷ yếu Trung tâm GDQP-AN-
  Appears in Collections:CDS - Bài viết khác


 • vai_tro_cua_cong_tac_giao_duc_quoc_phong.pdf
  • Size : 126,49 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :