Một số phương pháp chứng minh tính đúng của thuật toán và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11694Một số phương pháp chứng minh tính đúng của thuật toán và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11694