Hệ thống hóa tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11702Hệ thống hóa tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11702