Tổ chức và hoạt động của bộ binh dưới triều Minh Mệnh (1820-1840)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11723Tổ chức và hoạt động của bộ binh dưới triều Minh Mệnh (1820-1840)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11723