CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NHẬN DẠNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG - NHẬN DẠNG DUY NHẤT - PHẦN 1: ĐƠN VỊ VẬN TẢI CÁ NHÂN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11747CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NHẬN DẠNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG - NHẬN DẠNG DUY NHẤT - PHẦN 1: ĐƠN VỊ VẬN TẢI CÁ NHÂN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11747