Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorViện Công nghệ Thông tin-
dc.date.accessioned2016-06-03T07:53:21Z-
dc.date.available2016-06-03T07:53:21Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11747-
dc.description.abstractNội dung trong tiêu chuẩn này là một phần của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459 chỉ định một chuỗi ký tự duy nhất cho việc xác định các đơn vị vận tải cá nhân. Các chuỗi ký tự có thể dùng để biểu diễn trong một nhãn mã vạch hoặc các phương tiện AIDC khác gắn liền với các thực thể để đáp ứng nhu cầu quản lý. Để đáp ứng nhu cầu quản lý, các loại khác nhau của các tổ chức được công nhận trong các bộ phận khác nhau của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459, trong đó cho phép các yêu cầu khác nhau để được đáp ứng bởi các sắc kết hợp với mỗi loại. Các quy tắc để xác định duy nhất cho đơn vị vận tải cá nhân, để xác định chuyển hậu cần vật lý, với bản sắc có liên quan trong thời gian một hoặc nhiều mục trong tải được tổ chức và vận chuyển như là một phần của tải trọng đó, được xác định và được hỗ trợ bằng ví dụ.en_US
dc.publisherViện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNen_US
dc.titleCÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NHẬN DẠNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG - NHẬN DẠNG DUY NHẤT - PHẦN 1: ĐƠN VỊ VẬN TẢI CÁ NHÂNen_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:ITI - Papers


 • II.7.1. ISO-IEC 15459_1_2014 Vietnamese.pdf
  • Size : 540,01 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorViện Công nghệ Thông tin-
  dc.date.accessioned2016-06-03T07:53:21Z-
  dc.date.available2016-06-03T07:53:21Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11747-
  dc.description.abstractNội dung trong tiêu chuẩn này là một phần của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459 chỉ định một chuỗi ký tự duy nhất cho việc xác định các đơn vị vận tải cá nhân. Các chuỗi ký tự có thể dùng để biểu diễn trong một nhãn mã vạch hoặc các phương tiện AIDC khác gắn liền với các thực thể để đáp ứng nhu cầu quản lý. Để đáp ứng nhu cầu quản lý, các loại khác nhau của các tổ chức được công nhận trong các bộ phận khác nhau của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459, trong đó cho phép các yêu cầu khác nhau để được đáp ứng bởi các sắc kết hợp với mỗi loại. Các quy tắc để xác định duy nhất cho đơn vị vận tải cá nhân, để xác định chuyển hậu cần vật lý, với bản sắc có liên quan trong thời gian một hoặc nhiều mục trong tải được tổ chức và vận chuyển như là một phần của tải trọng đó, được xác định và được hỗ trợ bằng ví dụ.en_US
  dc.publisherViện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNen_US
  dc.titleCÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NHẬN DẠNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG - NHẬN DẠNG DUY NHẤT - PHẦN 1: ĐƠN VỊ VẬN TẢI CÁ NHÂNen_US
  dc.typeWorking Paperen_US
  Appears in Collections:ITI - Papers


 • II.7.1. ISO-IEC 15459_1_2014 Vietnamese.pdf
  • Size : 540,01 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :