Định danh số cho đối tượng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11748Định danh số cho đối tượng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11748