Tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu 2D – Phần 1: Quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu đặc tả

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11755Tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu 2D – Phần 1: Quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu đặc tả

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11755