TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ TRANG WEB ĐỘNG, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11758TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ TRANG WEB ĐỘNG, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11758