Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorViện Công nghệ thông tin-
dc.date.accessioned2016-06-03T08:03:30Z-
dc.date.available2016-06-03T08:03:30Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11761-
dc.description.abstractTiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả các thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hệ thống nghiệp vụ. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu trong việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) và mô tả tập dữ liệu đặc tả tối thiểu cần thiết để đảm bảo quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) hiệu quả, an toàn vào tin cậy qua thời gian. Ngoài ra, Tiêu chuẩn kỹ thuật này cũng qui định khuôn dạng lưu trữ dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý các thao tác đối với hồ sơ dữ liệu trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả dữ liệu đặc tả được sử dụng trong việc quản lý hệ thống nghiệp vụ.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherViện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNen_US
dc.titleTIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC DỮ LIỆU - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁCen_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:ITI - Papers


 • II.4.5-4.9.TCVN II.4.5-4.9_TOTAL.pdf
  • Size : 324,9 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorViện Công nghệ thông tin-
  dc.date.accessioned2016-06-03T08:03:30Z-
  dc.date.available2016-06-03T08:03:30Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11761-
  dc.description.abstractTiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả các thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hệ thống nghiệp vụ. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu trong việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) và mô tả tập dữ liệu đặc tả tối thiểu cần thiết để đảm bảo quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) hiệu quả, an toàn vào tin cậy qua thời gian. Ngoài ra, Tiêu chuẩn kỹ thuật này cũng qui định khuôn dạng lưu trữ dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý các thao tác đối với hồ sơ dữ liệu trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả dữ liệu đặc tả được sử dụng trong việc quản lý hệ thống nghiệp vụ.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherViện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNen_US
  dc.titleTIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC DỮ LIỆU - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁCen_US
  dc.typeWorking Paperen_US
  Appears in Collections:ITI - Papers


 • II.4.5-4.9.TCVN II.4.5-4.9_TOTAL.pdf
  • Size : 324,9 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :