Kinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11890Kinh tế tri thức và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11890