Giáo dục và khoa cử nho học ở Thanh Hóa dưới Triều Nguyễn (1802 - 1919)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11896Giáo dục và khoa cử nho học ở Thanh Hóa dưới Triều Nguyễn (1802 - 1919)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11896