Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11913Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11913