Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng Hàn và tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11965Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng Hàn và tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11965