Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12048Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12048