Nghiên cứu phát triển du lịch gắn với cộng đồng dân tộc thiểu số ở Sa Pa theo hướng phát triển bền vững

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12127Nghiên cứu phát triển du lịch gắn với cộng đồng dân tộc thiểu số ở Sa Pa theo hướng phát triển bền vững

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12127