Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên tại một số khu du lịch biển tỉnh Khánh Hòa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12129Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên tại một số khu du lịch biển tỉnh Khánh Hòa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12129