Vấn thực thi bản quyền tài liệu khoa học và công nghệ tại các thư viện thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12296Vấn thực thi bản quyền tài liệu khoa học và công nghệ tại các thư viện thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12296