Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorHoàng, Văn Cương-
dc.date.accessioned2016-06-22T07:23:17Z-
dc.date.available2016-06-22T07:23:17Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationHoàng, V. C. (2005). Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12387-
dc.description.abstractHệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ. Phân tích hoạt động chuyển giao công nghệ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trình bày thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay, chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế trong qúa trình chuyển giao công nghệ. Đề xuất một số giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ, xây dựng và phát triển thị trường, phát triển nguồn lực cũng như đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, chiến lược phát triển, kinh doanh khoa học, nâng cao tính tự lực trong việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệen_US
dc.format.extent13 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectChuyển giao công nghệen_US
dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleChuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải phápen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 00567.pdf
  • Size : 675,44 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorHoàng, Văn Cương-
  dc.date.accessioned2016-06-22T07:23:17Z-
  dc.date.available2016-06-22T07:23:17Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationHoàng, V. C. (2005). Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12387-
  dc.description.abstractHệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ. Phân tích hoạt động chuyển giao công nghệ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trình bày thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay, chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế trong qúa trình chuyển giao công nghệ. Đề xuất một số giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ, xây dựng và phát triển thị trường, phát triển nguồn lực cũng như đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, chiến lược phát triển, kinh doanh khoa học, nâng cao tính tự lực trong việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệen_US
  dc.format.extent13 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectChuyển giao công nghệen_US
  dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleChuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải phápen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 00567.pdf
  • Size : 675,44 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :