Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12387Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12387