Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Anh Tài-
dc.contributor.authorĐặng, Thành Chung-
dc.date.accessioned2016-06-22T07:26:55Z-
dc.date.available2016-06-22T07:26:55Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationĐặng, T. C. (2005). Giải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế - xã hội ở Nghệ An. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12388-
dc.description.abstractTìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2000 - 2004. Đưa ra những dự báo về vấn đề lao động - việc làm, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm từng bước khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ Anen_US
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectKinh tế lao độngen_US
dc.subjectNghệ Anen_US
dc.subjectNhu cầu việc làmen_US
dc.titleGiải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế - xã hội ở Nghệ Anen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Anh Tài-
dc.contributor.authorĐặng, Thành Chung-
dc.date.accessioned2016-06-22T07:26:55Z-
dc.date.available2016-06-22T07:26:55Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationĐặng, T. C. (2005). Giải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế - xã hội ở Nghệ An. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12388-
dc.description.abstractTìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2000 - 2004. Đưa ra những dự báo về vấn đề lao động - việc làm, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm từng bước khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ Anen_US
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectKinh tế lao độngen_US
dc.subjectNghệ Anen_US
dc.subjectNhu cầu việc làmen_US
dc.titleGiải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế - xã hội ở Nghệ Anen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)