Hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á: thực trạng, triển vọng và một số gợi ý cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12395Hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á: thực trạng, triển vọng và một số gợi ý cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12395