Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân trong tình hình hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12585Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân trong tình hình hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12585