Nghiên cứu dao động dây cáp căng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12627Nghiên cứu dao động dây cáp căng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12627