Xây dựng chế định công ty cổ phần một thành viên ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1268Xây dựng chế định công ty cổ phần một thành viên ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1268