Quản lý, rèn luyện, duy trì chế độ đối sinh viên trong điều kiện học tập trung tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12784Quản lý, rèn luyện, duy trì chế độ đối sinh viên trong điều kiện học tập trung tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12784