Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12789Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12789