Gia nhập WTO: Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13052Gia nhập WTO: Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13052